สถานที่ติดต่อ

อาคาร SC11 (IT)

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-352360

QR-Code ChatBot


ติดต่อสอบถาม 📨