กิจการนิสิตมอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน KU DataScinceBootCamp 2018