ตัวอย่างงานของนิสิตสาขาไอที

-แนะนำวิทยาเขต

-แนะนำตึกไอที SC11

ตัวอย่างงานโครงงานทางด้าน AR

1.น.ส.กวิสรา ภักดีนอก

2.น.ส.วิยะดา วีระอัจฉราพรรณ

3.น.ส.ภัทรนันท์ รัตนมณีศีลป์

4.น.ส.สุภาพร สุขสวัสดิ์

5.น.ส.กัลยรัตน์ สายพวรรณ์

6.น.ส.สุกัญญา กลมสม

7.น.ส.อรกมล เติมทอง

9.แผ่นพับฉลากยาAR