นักศึกษาปริญาตรีโครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสาระสนเทศ ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ KU Data Science Boot Camp