นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2019)

 

 

 

1.นายธนภัทร แหวนทอง

ประเภท : Oral

รางวัลที่ได้รับ : Excellent

ผลงาน : Disease Detection in Chili Image by Using Deep Learning

2. นายทศวรรต ปล้องทอง

ประเภท : Oral

รางวัลที่ได้รับ : Very Good

ผลงาน : for a contribution in the field of computing entitled

3. นางสาวปณิดา รักคง

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Very Good

ผลงาน : เกมฝึกทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Match)

4. นางสาวณัฐพร โชคมีทรัพย์

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Very Good

ผลงาน : ระบบเช็คแคลอรี่อาหาร

6. นายพีระศักดิ์ ลาภจิตรกุศล

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Good

ผลงาน : Retina Diagnosis Web Application by using Deep Learning

7. นายธนพล สุรางค์วัฒนกุล

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Good

ผลงาน : การจำแนกพันธุ์ผลมะม่วงโดยการใช้ภาพถ่ายด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

8. นางสาวจันทรัตน์ เข็มทอง

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Good

ผลงาน : ระบบการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้น

9. นางสาวณัฐฐินันท์ ยันเยี่ยม

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Good

ผลงาน : ระบบแนะนำขนมไทย

10. นางสาวธัญวรัตน์ โลหกุล

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Good

ผลงาน : ระบบแนะนำข้อมูลยางพาราในภาคใต้

11. นางสาวกนกวรรณ พึ่งสังวาลย์

ประเภท : Poster

รางวัลที่ได้รับ : Good

ผลงาน : เว็ปไซต์ติดต่อสื่อสารและเพื่อการเรียนการสอน