นิสิเรียนดี,ดีเด่น ปี2560

 

 

 

นิสิตทุนดีเด่น

1. น.ส.อักษราภัค ทรัพย์เล็ก

 

1. นายนนทวัฒน์ บุญเขตต์

 

1. นายณัฏฐนันท์ ปาณะพิมพ์

 

นิสิตทุนเรียนดี

1. น.ส.นนทกร พุ่มฤทธิ์

เกรดเฉลี่ย 3.22

1. นายพงศ์ มณีอินทร์

เกรดเฉลี่ย 3.20

1. น.ส.วนิดา เข็มนาค

เกรดเฉลี่ย 3.08

1. น.ส.วิภาพร กิตติเดชา

เกรดเฉลี่ย 3.75