ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

chanan

1.อ.ดร.อนามัย ดําเนตร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ

cerepittara

2.รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธ์ุ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

pojaman

3.อ.ดร.พจมาลย์ พูลมี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

กรรมการ

chutimon

4.รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก

ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

กรรมการ

wanvimol

5.นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

กรรมการ

srgounrad

6.รศ.ดร.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

srgounrad

1.รศ.ดร.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

ประธานกรรมการ

pisamai

2.รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

กรรมการ

3.อ.ดร.ปัญญาพร ปรางจโรจน์

กรรมการ

4.อ.ดร.ทนุวงค์ จักษุพา

กรรมการ

5.อาจารย์ กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ

กรรมการและเลขานุการ
 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.