ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ชื่อ 1.อ.ดร.อนามัย ดําเนตร
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ติดต่อ 7131
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ชื่อ รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ 7126
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ชื่อ อ.ดร.พจมาลย์ พูลมี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ 7626
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

ชื่อ รศ.ชุติมณฑน์ บุญมาก
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ
E-mail
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ชื่อ นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ
E-mail
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

ชื่อ รศ.ดร.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อ 7309
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คณะกรรมการดำเนินการโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

 


ชื่อ 1.รศ.ดร.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ติดต่อ 7309
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ 7322
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ อ.ดร.ปัญญาพร ปรางจโรจน์
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ 7305
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ อ.ดร.ทนุวงค์ จักษุพา
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อ 7316
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ อาจารย์ กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อ 7322
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.