Read More

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 400 ทุน โดยจ่ายทุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท จำนวน 2…
Read More

บริษัท CDG รับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทซีดีจีประเทศไทยเปิดรับสมัครฝึกศึกษางาน สำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีสามหลักสูตร 1.Programmer TraineeSkill : framework Vue.JS 2.Programmer TraineeSkill : Mobli App (android…
Read More

ตัวอย่างงานของนิสิตสาขาไอที

-แนะนำวิทยาเขต -แนะนำตึกไอที SC11 ตัวอย่างงานโครงงานทางด้าน AR 1.น.ส.กวิสรา_ภักดีนอก 2.น.ส.วิยะดา_วีระอัจฉราพรรณ 3.น.ส.ภัทรนันท์_รัตนมณีศีลป์ 4.น.ส.สุภาพร_สุขสวัสดิ์ 5.น.ส.กัลยรัตน์_สายพวรรณ์ 6.น.ส.สุกัญญา_กลมสม 7.น.ส.อรกมล_เติมทอง 9.แผ่นพับฉลากยาAR