Read More

รับสมัคร TCAS’63 (รอบ 2)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภาคปกติ จำนวน 30 คน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ จำนวน 90 คน เว็บรับสมัคร
Read More

ตัวอย่างงานของนิสิตสาขาไอที

-แนะนำวิทยาเขต -แนะนำตึกไอที SC11 ตัวอย่างงานโครงงานทางด้าน AR 1.น.ส.กวิสรา_ภักดีนอก 2.น.ส.วิยะดา_วีระอัจฉราพรรณ 3.น.ส.ภัทรนันท์_รัตนมณีศีลป์ 4.น.ส.สุภาพร_สุขสวัสดิ์ 5.น.ส.กัลยรัตน์_สายพวรรณ์ 6.น.ส.สุกัญญา_กลมสม 7.น.ส.อรกมล_เติมทอง 9.แผ่นพับฉลากยาAR