Read More

TCAS(63) กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563 การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
Read More

นิสิตได้รับเหรียญเรียนดี(30 สิงหาคม 2562 )

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 26 ปี การสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ครบรอบในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562) นิสิตโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานและได้รับเหรียญเรียนดี ณ ห้องอนามัยดำเนตร…