Read More

ตัวอย่างงานของนิสิตสาขาไอที

-แนะนำวิทยาเขต -แนะนำตึกไอที SC11 ตัวอย่างงานโครงงานทางด้าน AR 1.น.ส.กวิสรา ภักดีนอก 2.น.ส.วิยะดา วีระอัจฉราพรรณ 3.น.ส.ภัทรนันท์ รัตนมณีศีลป์ 4.น.ส.สุภาพร สุขสวัสดิ์ 5.น.ส.กัลยรัตน์ สายพวรรณ์ 6.น.ส.สุกัญญา กลมสม 7.น.ส.อรกมล…
Read More

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2020)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University) ในปัจจุบันนี้ การนำเสนอผลงานของนิสิตเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฯ จึงเห็นควรให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate…
Read More

ผลงานในการแข่งขัน NSC 2020 ครั้งที่ 22 (National Software Contest 2020 : NSC2020)

  1. นายรัฐศาสตร์ เฮงประเสริฐ ผลงาน : โครงการ การรู้จำลายมือเขียน – BEST2020โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก 2. น.ส.เกวลี นาราสุนทรกุล ผลงาน : อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับการตรวจจับหมวกกันน็อคโดยการเรียนรู้เชิงลึก 3. นายเดชอุดม…