ตัวอย่างงานของนิสิตสาขาไอที

-แนะนำวิทยาเขต

-แนะนำตึกไอที SC11

ตัวอย่างงานโครงงานทางด้าน AR

1.น.ส.กวิสรา_ภักดีนอก

2.น.ส.วิยะดา_วีระอัจฉราพรรณ

3.น.ส.ภัทรนันท์_รัตนมณีศีลป์

4.น.ส.สุภาพร_สุขสวัสดิ์

5.น.ส.กัลยรัตน์_สายพวรรณ์

6.น.ส.สุกัญญา_กลมสม

7.น.ส.อรกมล_เติมทอง

9.แผ่นพับฉลากยาAR

0 Shares: