ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 400 ทุน โดยจ่ายทุนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท จำนวน 2 ภาคการศึกษา (ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2563) รับสมัครระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2563
นิสิตที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารกิจกรรมนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Facebook : หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยให้นิสิตจัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านทางไปรษณีย์ มายังชื่อและที่อยู่ ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เลขที่ 1 หมู่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 https://drive.google.com/…/1wo3w-jFR_74Hwhr9W4qzw8O7r…/view…

0 Shares: