Read More

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2020)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University) ในปัจจุบันนี้ การนำเสนอผลงานของนิสิตเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฯ จึงเห็นควรให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate…