Read More

ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเยี่ยมชม โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ตุลาคม 2563)