คณาจารย์

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาสารสนเทศ(ภาคปกติ)

คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)