นางสาว แคทลียา เมืองมนประเสริฐ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจดีเด่น ระดับดีเยี่ยม