นาย วรพนธ์ ทองวิรัตน์สกุล นักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจดีเด่น ระดับดีเยี่ยม